logo

Dernek Tüzüğü

DEMANS DOSTU TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


MADDE 1-KURULUŞ İSMİ VE MERKEZİ
Dernek "Demans Dostu Toplum Derneği" adını taşımaktadır. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.


MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI
Dernek, Alzheimer hastalığı veya diğer demans türleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm insanlar için tavsiye ve destek geliştirir, teşvik eder ve sunar. Dernek çalışmalarının odak noktası, demans hastalarına ve bakıcılarına danışmanlık ve bakım yapmaktır.
Dernek, Demans ve Alzheimer hastalığı için “bireye özgü ve kültüre duyarlı” bir bakım yaklaşımını benimser.
Dernek, vergi kanununun "vergi imtiyazlı amaçları" bölümündeki anlam dahilinde münhasıran ve doğrudan- hayırsever ve yardım amaçlı amaçlar izler.
Derneğin amacı aşağıdakileri gerçekleştirmektir:
• Halkı, profesyonelleri, siyasileri ve sosyal karar vericileri Alzheimer hastalığı ve benzeri rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak göçmen kökenli olanlara (Alzheimer ve akrabaları) ve ilgi duyanlara yardım etmek konusundaki anlayışı ve istekliliği desteklemek
• Bilgi, bakım ve danışma merkezlerinin geliştirilmesi
• Sosyal girişimleri teşvik etmek ve desteklemek
• Alzheimer hastalığı veya benzeri hastalıkları olan kişilerin yakınları için bakım ile ilgili eğitimler sunmak
• Bilimsel toplantılar, yayınlar, eğitim faaliyetleri ve projeler hazırlamak ve sunmak
• Alzheimer Hastalığı veya benzer hastalıklardan mustarip hasta yakınlarına eğitim, psikolojik destek ve kamu destekleri yoluyla yardım hizmetleri sağlamak
• Mümkünse, yaşlıların kültüre duyarlı bakımı ile ilgilenen tüm meslek gruplarının mesleki eğitimi ve sürekli eğitimini başlatmak ve desteklemek. Bunlar, Alzheimer Hastalığı veya diğer ilgili hastalıkların danışmanlığı, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili danışmanları, hekimleri, hemşireleri, bakıcıları ve diğer profesyonelleri içerir. Profesyonellere eğitimler vermek.
• Mümkünse, Alzheimer hastalığı ve benzeri hastalıklar alanındaki araştırma projelerini desteklemek.
• Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
• Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
• Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
• Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
• Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
• Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
• Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
• Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
• Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
• Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
• Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
• Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
• Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
• Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,


MADDE 3- MALİ YIL
Mali yıl takvim yılı olarak belirlenmiştir.


MADDE 4- FONLARIN KULLANIMI
Derneğin menkul ve gayri menkul bütün mal varlığı (bağışlar, proje fonları vs.) sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Üyeler, derneğin fonlarından ve bağışlardan pay alamazlar.
Üyeler, dernekten ayrılırken veya dernek yönetimi dağılırken derneğin mal varlığından pay alamazlar.


MADDE 5- İLTİMASLARIN YASAKLANMASI
Hiç kimse, kurumun amacı dışında kalan harcamalardan veya orantısız şekilde yüksek ücretlendirmeden yararlanamaz.
Dernek ofisleri her zaman gönüllü olarak kullanılır. Gerektiğinde, dernek ofisleri, finansal imkanlar kapsamında, bir hizmet sözleşmesi temelinde kiralanabilir.
Dernek ırksal, siyasal ve dinsel/mezhepsel olarak tarafsızdır.


MADDE 6- DERNEĞE ÜYELİK
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Dernek üyeleri gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir. Derneğin düzenli ve destekleyici üyeleri vardır.
• Düzenli üyeler, madde 3'te belirtilen amaçları destekleyen ve dernek çalışmalarını "Türk Alzheimer Derneği’nin ilkeler kılavuzu" uyarınca yerine getirmeyi taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler olabilir.
• Destekleyici üyeler, tüm yetişkin gerçek kişiler ve madde 3'te belirtilen amaçları bağış ve katkılarla maddi ve manevi olarak destekleyen tüm tüzel kişiler olabilir. Bu kişilerin oy hakları yoktur.
Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılmalıdır. Üyelik onayı genel kurul kararı ile verilir. Üyelik reddi halinde reddin gerekçesi kurul tarafından belirtilmelidir. Gerekçe belirtilmediği takdirde başvuranın, takip eden genel kurul toplantısında itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Nihai karar genel kurulur tarafından verilir.


MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA (İSTİFA)
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
İstifa, yönetim kurulunun yetkili bir üyesine yazılı bildirimde bulunarak yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Yazılı istifa, her mali yılın sonunda bir ay önceden belirtilmek suretiyle İcra Kurulu’na bildirilmelidir.


MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA (İHRAÇ)
Bir ihraç yalnızca geçerli nedenlerden dolayı yapılabilir. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
İhraç kararı yönetim kurulunca alınır. Üye, ihraç kararına bir ay içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkına sahiptir.


MADDE 9- DERNEĞİN AİDATLARI
Aidatlar üyelerden toplanır. Genel kurul, aylık üyelik aidatını belirleme ve düzenleme yetkisine sahiptir. Üyelik değişiklik göstermesi, yasal üyelik biçimine bağlıdır. Aidatlar mümkün ise ayın üçüncü iş gününe kadar ödenir.


MADDE 10- DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları genel kurul, yürütme kurulu ve denetim kuruludur ve bilimsel danışma kuruludur.


MADDE 11- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel kurul en yüksek dernek organıdır. Genel kurulun görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:
• Yönetim Kurulunun seçilmesi ve azledilmesi;
• Yönetim Kurulunun feshedilmesi,
• Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
• Kurulun raporlarını almak,
• Mali denetçi seçimi,
• Üye aidatlarını ve ödeme günlerini belirlemek,
• Tüzük değişikliği kararı,
• Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
• Derneğin vakıf kurması
• Derneğin feshi kararı,
• Üyelerin kabulü ve reddine ilişkin kararları almak,
• Tüzükte belirtilmese de yasalar tarafından belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
Genel kurul yılda bir mali yılın ilk çeyreğinde düzenli olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin en az üçte birinin gerekçelerini yazılı olarak belirtmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmakla yükümlüdür.
Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından olarak bir ay önceden yazılı olarak ilan edilir. Süre, davet mektubunun gönderilmesini takip eden gün ile başlar. Davet mektubu, dernek tarafından verilen son adrese gönderildiğinde üyeler tarafından alınmış sayılır.
Herhangi bir üyenin genel kurulda tartışılmasını toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak belirtmelidir. Ekleme yapılan konu, toplantının başlangıcında belirtilmelidir.
Kurulun dağıtılmasına, tüzüğün değiştirilmesine ve üyelerin derneğin feshi için başvurularına ilişkin öneriler ancak bir sonraki genel kurulda değerlendirilir ve karara vardırılır.
Genel kurul hazır bulunan üye sayısına bakılmaksızın yeterli çoğunluk sağlandığında toplanır. Genel kurul toplantıları bir yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.
Genel kurulun başlangıcında bir sekreter seçilmelidir. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkı ancak yazılı olarak bir vekilin ibraz edilmesi üzerine şahsen veya üye yerine/adına kullanılabilir. Karar, kullanılan oyların basit çoğunluğu ile belirlenir. Tüzüğün değişmesi ve derneğin feshedilmesi gibi kararlarda mevcut üyelerin sadece 2 / 3'ü ile karar verilebilir. Çekimser ve geçersiz oylar dikkate alınmaz. Genel Kurul kararlarının bir kaydı toplantı başkanı ve sekreter tarafından yapılır ve imzalanır


MADDE 13- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


MADDE 14- YÖNETİM (Yürütme) KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu 5 yıllık bir süre için genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Akrabalar, profesyonel ve gönüllü denetçiler, uzmanlar ve konuyla ilgilenen kişiler kurulun üyesi olmalıdır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Kurul aşağıdakilerden oluşur:
• Başkan
• Başkan vekili
• Sekreter
• Sayman
• Üye

Dernek, başkan, vekil ve sayman tarafından mahkemede temsil edilir.
Görevleri şunlardır:
• Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
• Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
• Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
• Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
• Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
• Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
• Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
• Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
• Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Yönetim Kurulu üyeleri sadece dernek üyelerinden oluşabilir. Kurul, yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yönetim kurulu üyesinin görevi istifa etmesi veya dernekten ayrılması ile sona erer. Bir Yönetim Kurulu üyesinin başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya emekli olması durumunda, kalan Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurul'a kadar yerine bir temsilci (vekil) atayacaktır.


MADDE 15- YÖNETİM KURULU/GENEL KURUL BAŞKANI
Derneğin yönetimi, kendi usul kurallarına sahip olan yönetim kurulu başkanının sorumluluğundadır. Genel kurul kararlarını yerine getirir. Yönetim kurulu üyelerine, dernek üyelerine ve danışma kurullarına özel görevler verebilir.
Kurul tam zamanlı bir genel müdür atayabilir. Ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, yönetim kurulu, kararlarını geçerli oyların salt çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kurulu, üyelerinin en az yarısının mevcut olması durumunda karar alabilir.
İcra Kurulu üyelerinin tümünün yazılı veya telefonla işleme onay verdiğini beyan etmesi halinde, acil durumlarda Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak da alınabilir.Yazılı usulle alınan karar, toplantı tutanağı içerisinde oylama ile bir sonraki kurul toplantısına kaydedilir.


MADDE 16- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu 2 (iki) yıllık süre için genel kurul tarafınca seçilir. Bu kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Belirlenen süre içerisinde yeniden seçimle yeni üye seçilebilir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.


MADDE 17- DERNEĞİN BİLİM KURULU (DANIŞMA KURULU)
Teknik danışma kurulu, özel mesleki yeterlilik gerektiren kararlar hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Yönetim Kurulu tarafından atanan en fazla on üyeden oluşur.


MADDE 18- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
• Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 TL, aylık olarak ta 15 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
• Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
• Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
• Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
• Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
• Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
• Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
• Diğer gelirler.


MADDE 19- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 20- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


MADDE 21- DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri;
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


MADDE 22- ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce gerçekleştirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, mali yılın ilk çeyreğinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


MADDE 23- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği katılımcıların çoğunluğunun oyu ile sağlanır.

MADDE 24- DERNEĞİN PROJE ÇALIŞMALARI
Dernek, kurulun derneğin görevlerini yerine getirmesinde destekleyici ve proje çalışmalarından sorumlu çalışma komiteleri kurmalıdır. Çalışma komitelerinin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır.

MADDE 25- YETKİLENDİRME
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına resmi işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir ve derneğin resmi işlemlerini yapabilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri yukarıda belirtilen şekilde yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.


MADDE 26- GİZLİLİK POLİTİKASI
Derneğin üyelerinin kişisel ve maddi durumlarına ilişkin kişisel veriler, derneğin yasal amaçları ve görevleri doğrultusunda özellikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca yasal hükümlere uygun olarak değerlendirilmek üzere saklanır.
Etkilenen her kişi aşağıdaki haklara sahiptir:
• Kendisi hakkında saklanan veriler ve depolamanın amacı hakkında bilgi
• Yanlışsa saklanan kişisel verilerin düzeltilmesi;
• Doğruluğu tartışmalı olan ve doğruluğu ya da yanlışlığı veri sahibi tarafından teyit edilmeyen bilgilerin kaydedilmemesi
• Depolamaya izin verilmiyorsa, saklanan kişisel verilerin silinmesi.
Dernek organlarının yanı sıra dernek görevlileri ve çalışanlarının, ilgili işin yerine getirilmesinden başka amaçlarla yetkisiz olarak kişisel verilerin işlenmesi, ifşa edilmesi veya başka bir şekilde kullanılması yasaktır. Bu yükümlülük yukarıda belirtilen kişilerin dernekten ayrılması ile devam eder


MADDE 27- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Derneğin Feshine dernek genel kurulunca karar verilir. Fesih kararının alınabilmesi için genel kurula katılma hakkı taşıyan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla ve çoğunluk kararıylaalınır. Derneğin feshi halinde derneğin mal varlıklarının ne şekilde tasfiye edileceği genel kurulca karara kavuşturulur.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Demans Dostu Toplum Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin tasfiyesi durumunda Mal varlığı yönetim kurulu ve üyeler arasında paylaştırılamaz. Derneğin mal varlığı “Down Sendromu Derneğine” bırakılır.


MADDE 28-HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.

Yer, Tarih
Ankara 27.02.2020
İmza

Mefküre Ülker …..Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğba Kural ……... Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nevriye Dursun…..Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Cavit Yöner ……   Yönetim Kurulu Saymanı
Hacer Gündüz ……Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Kural ……...Kurucu Üye
Ramazan Küpeli…..Kurucu Üye