logo

Biz Kimiz?

1. Biz Kimiz?


Demans Dostu Toplum Derneği kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum organizasyonudur. Derneğimiz hastalıktan etkilenenler, aile yakınları, uzmanlar ve meslek grupları ile gönüllülük esası çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz, gönüllülük esası ile çalışmaktadır. Toplumumuzun farklı üyeleri ile eşitlik temelinde ve bir güven ruhu içinde birlikte çalışmaktayız. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyetlerimizi üyelik aidatları, bağışlar, kamu fonları ve diğer tahsis edilmiş fonlar aracılığı ile finanse ediyoruz.


2. Biz Kim İçin Varız?


Öncelikle demans hastaları ve bakan aile fertlerinin çıkarlarını gözetiyor ve temsil ediyoruz. Hedefimiz demans hastalarının ve bakan aile fertlerinin toplumumuzda kabul görmeleri, aileler üzerindeki bakım yükü azaltılarak, hasta ve hasta yakınlarının kendilerini rahat ve huzurlu hissetmelerinin  ağlanması, Alzheimer ve diğer Demans türleri konusunda toplumsal bir farkındalığın oluşturulması ve bu alanda yapılacak çalışmaların teşvik edilmesidir. Konuyla ilgilenen herkes için ilgili kurum olarak kolektif iş birliği düzleminde hizmet vermekteyiz.

 

3. Bizi Ne Harekete Geçirdi?


Türkiye genelinde ne yazık ki Alzheimer başta olmak üzere demans hastalığı konusunda kamu kurumları tarafınca hazırlanmış bir eylem planı şu an için  ulunmamaktadır. Bu durum Alzheimer hastalarına yönelik sunulan hizmetlerin “engelli hizmetleri” çerçevesinde ve dolayısıyla sınırlı bir biçimde  unulmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde demans hastaları için özel olarak planlanmış bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin oldukça sayısı ve kapasitesi oldukça azdır. Bu durum bu merkezlerde sunulan hizmetlerden hastalıktan muzdarip tüm kesimlerin yararlanabilmesini  orlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de devlet kurumlarının Alzheimer konusundaki sınırlı çalışmaları ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin  azlığı sebebiyle yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kişiye ulaşmakta ve toplumun tüm kesimlerinin bu çalışmalardan yararlanmasını zorlaştırmaktadır.  Dolayısıyla bu durumun iyileştirilebilmesi için -Demans ve Alzheimer oranlarının artış hızı göz önünde bulundurulduğunda- bu hastalıktan etkilenen ve etkilenme potansiyeli taşıyan tüm kesimlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi elzemdir. Türkiye’de Alzheimer ve demans alanındaki çalışmaların sosyal politikaların azlığı bu alanda çalışacak eğitimli ve uzman personelin yetiştirilmesini de zorlaştırmaktadır. Nitekim günümüzde evde bakım hizmeti vermekte olan birçok ücretli çalışanın demans ve Alzheimer konusundaki bilgisi yok denecek kadar az olmakla beraber ev hizmetlerinde çalışan birçok işçi  hasta bakımına ek olarak ev işlerinde yardımcı olarak da çalıştırılmaktadır. Böyle bir ortamda Alzheimer hastasına uygun bir bakım hizmetinin sunulması olanaksızdır. Demans dostu toplum derneği olarak bizler, yukarıda sıraladığımız bu problemlerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Amacımız insan odaklı, kültüre duyarlı ve düşük maliyetli bir bakım sisteminin yaygınlaşmasını, bu alanda tüm toplum kesimlerinin ve kamu kuruluşlarının bu sürece dahil olması noktasında kolaylaştırıcılık işlevini üstlenmektir.


4. Biz Neler Yapıyoruz?


Bizler demans dostu toplum derneği olarak demans hastalarını ve ailelerini destekliyoruz. Onları bu zorlu süreçte yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunuyor ve yasal haklarını korumak için destek veriyoruz. Hasta yakınlarının her daim arkasında duruyor, sosyal haklarını savunuyoruz. Gerek kamuda gerekse de özel sektörde hizmet veren öncü kuruluşlara ve bireylere özellikle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri hakkında eğitim vererek ve hastalığın ve bu hastalıktan muzdarip kişilerin toplumda kabul görmesi ve anlaşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Politik anlamda lobi çalışmaları yürüterek, toplumun her kesiminden sosyal ve siyasi aktörlerin bu alanda yapılacak çalışmalar konusunda adımlar atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Demans hastaları için daha etkili kişiye özgü ve kültüre duyarlı bakım modellerinin geliştirilmesi ve aile yakınlarının bakım yükünün azaltılması konularında projeler üreterek, uzman kişiler aracılığıyla bilginin yayılmasını ve diğer kurum, kuruşlar ve meslek profesyonelleri ile tecrübe alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bizler gelişime ve değişime açık akılcı, yaratıcı yeni fikirlere ve deneyimlere her zaman açığız.

 

5. Uzmanlık Alanımız


Demansı olan insanlar için kültüre duyarlı ve kişiye özgü bakım hizmetlerinin eksikliği, bakan ailelerde çaresizliği ve umutsuzluğu tetiklemekte ve ne yazık ki tedavisi bulunmayan bir hastalığı sadece hasta değil bundan etkilenen tüm hasta yakınları için dayanılması güç bir yük haline getirmektedir. Bakan aile fertleri bu yükün altında ezilmiş durumdadır. Demans Dostu Toplum Derneği "Biz sizi unutmadık" sloganı altında birleştirici rolüyle bakan hasta yakınlarına yanındadır. Çeşitli Alzheimer Dernekleri de dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iş birliği içinde, hasta ve yakınları için gerekli destek hizmetlerini geliştirmeyi planlamaktayız.

Bunlar arasında:


• Broşürler, afişler, demans hastalığı ve yaşam hakkında filmler, atasözlerinden oluşan hafıza kartları ve oyunlar gibi kültürel olarak uyarlanmış çeşitli materyallerin tasarımı, basımı ve dağıtımı,
• Hastalık konusunda bilgi ve danışmanlık, tanı ve terapi seçenekleri ile hasta yakınlarına tavsiyeler hakkında tekniklerin ve bilgilerin paylaşımı,
• Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki uzmanlarla uluslararası iş birliği yapılması,
• Toplulukların düşük maliyetli bakım ve yardım hizmetleri oluşturmalarına yardımcı olmak,
• Kültürlerarası Alzheimer Bakım Personellerinin ve Demans Koçlarının eğitimi,
• Kuruluşların yeterliliğinin desteklenmesi, aktörlerin ve bölgesel tedarik yapılarının ve kurum/kuruluşlar arasındaki ağ bağlantılarının kurulmasına öncülük edilmesi,
• Bilişsel bozukluğu olan ve olmayan kişiler ve 50 yaş üstü kadınlar için hafıza geliştirme çalışmalarının yapılması ve desteklenmesi, Bulunmaktadır.

 

6. Ağımız ve İş Ortaklarımız


Demans Dostu Toplum Derneği olarak Demanslı hasta bakımı ile uğraşan diğer kurumlar, girişimler, şirketler ve kuruluşlarla kolektif bir bilinçle ve eşit düzeyde iş birliği yapmaktayız.


Bunu yaparken bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi korumaktayız.